Điều khoản sử dụng

Chính sách Bảo Hành

 

Chính sách bảo hành

 

  • Via Bao Login đầu - Vui lòng liên Hệ Shop để bảo hành nếu login Checkpoint
  •  Ae vui lòng  Check Nhận Via và Tiến Hành thay đổi thông tin (2FA - Pass)

  • Bảo hành Bm chưa tạo TKQC Bao Ngâm 24h 
  • Bảo hành Bm đã có TKQC chưa ad thẻ 24h
  • Lấy Backup Liên Hệ Shop